Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny jest oddziałem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych. Obejmujemy opieką pielęgnacją oraz leczeniem chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania.
Pacjentami Zakładu są głównie osoby w podeszłym wieku z rozpoznanymi zespołami otępiennymi oraz innymi chorobami psychicznymi niewymagającymi leczenia szpitalnego.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny zabezpiecza opiekę medyczną i psychologiczną.

Oferujemy:

  • zajęcia manualne, plastyczne, praktyczne, muzykoterapia itp.;
  • w ciepłych porach roku organizowane są często ogniska, grille;
  • różnorodne zajęcia na dworze;
  • codzienne spacery i rehabilitację;
  • posługę duszpasterska.

Przyjęcie do ZOL-u Psychiatrycznego następuje na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2020.685 t.j. z dnia 2020.04.17)

Warunkiem objęcia chorego świadczeniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi jest:

  • skierowanie do Zakładu Opiekuńczo ‐ Leczniczego Psychiatryczny z dołączoną kartą informacyjną leczenia szpitalnego oraz wyniki badań;
  • pisemna zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, zdolnego do zrozumienia przekazywanej informacji o przyjęciu;
  • jeżeli pacjent niezdolny jest do wyrażenia zgody, przyjęcie do ZOL-u Psychiatrycznego następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
  • druk kwalifikacji pacjenta opisujący stopień niesprawności (skala Barthel od 0 do 40 punktów).

NFZ finansuje jedynie świadczenia zdrowotne.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent lub jego rodzina.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.