Klauzula informacyjna  dot. przetwarzania danych osobowych PRACOWIKÓW KONTRAHENTA  – OSÓB KONTAKTOWYCH

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna z siedzibą w Będkowo 1, 55-100 Trzebnica, zwany dalej Hospicjum.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail sekretariat@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu  naszym Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Będziemy przetwarzać Pani / Pana dane osobowe ponieważ jest Pani/Pan osobą wskazana do kontaktu lub wykonującą zlecenie w imieniu naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu bieżącego kontaktu a także  prawidłowego i efektywnego wykonania umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania DO do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku  jest możliwość realizowania bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami oraz możliwość należytej realizacji zawartej umowy, a także ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

– zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną, itp

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy zawartej z Pani / Pana pracodawcą lub podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani / Pana dane osobowe otrzymaliśmy od pracodawcy lub podmiotu, który Pani / Pan reprezentuje.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW  TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy)