Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z NAMI MAILOWO/ TELEFONICZNIE/ POPRZEZ FORMULARZE NA STRONIE WWW

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna z siedzibą w Będkowo 1, 55-100 Trzebnica, zwany dalej Hospicjum.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail sekretariat@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu  naszym Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•     udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz  rozwiązania poruszonej przez Panią/Pana sprawy przedstawionej  za pośrednictwem kontaktu mailowego, telefonicznego, poprzez formularz kontaktu oraz czat na stronie www.hospicjumbedkowo.pl

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  niezbędność przetwarzania DO do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku  jest udzielenie odpowiedzi na Pani / Pana zapytanie i rozwiązanie poruszonej przez Panią / Pana sprawy a także ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

–  zewnętrznym podmiotom, z którymi Hospicjum zawarło umowę powierzenia np. w zakresie obsługi poczty elektronicznej, w zakresie infrastruktury i oprogramowania IT, w ramach hostingu strony WWW oraz komunikatora czat  itp.

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Pani / Pana zapytanie oraz rozwiązania poruszonej przez Panią / Pana sprawy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych kontaktowych nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Pani / Pana wiadomość i rozwiązać poruszonej przez Panią / Pana sprawy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW  TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy)