Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE SIEDZIBY ADMINISTRATORA

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna z siedzibą w Będkowo 1, 55-100 Trzebnica, zwany dalej Hospicjum.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail sekretariat@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu  naszym Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•     zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie Hospicjum, bezpieczeństwa powierzonych danych, zachowania tajemnicy informacji

 oraz ochrony mienia.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO –  niezbędność przetwarzania DO do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku  jest należyte zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom trzecim przebywającym na terenie Administratora, a także mieniu i przetwarzanym danym. Nagrywamy jedynie obraz, bez dźwięku.

–  art. 22 Kodeksu Pracy

MONITOROWANY OBSZAR

Monitoringiem objęte są tereny wokół budynków Administratora pod adresem Będkowo 1, parkingi, sekretariat, dyżurki pielęgniarek na każdym z oddziałów, strefa wejściowa do apteki

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

–  zewnętrznym podmiotom, z którymi Hospicjum zawarło umowę powierzenia np. w zakresie infrastruktury i oprogramowania IT.

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe w formie nagrań będą przez nas przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Przebywanie w obszarach objętych monitoringiem wizyjnym w siedzibie Administratora obligatoryjnie wiąże się z udostępnieniem nam Pani / Pana wizerunku.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW  TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy)

Pomieszczenia i teren monitorowany zostały oznaczone za pomocą znaków graficznych, przedstawiających symbol kamery oraz napisu: „Teren monitorowany”.