Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych KONTRAHENTA – OSOBY FIZYCZNEJ PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna z siedzibą w Będkowo 1, 55-100 Trzebnica, zwany dalej Hospicjum.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail sekretariat@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu  naszym Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•     zawarcia i wykonania umowy, porozumienia, zamówienia a także realizacji wynikających z nich rozliczeń

•     wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych

•     dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania DO w celu wykonania umowy

 – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność przetwarzania DO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

– ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania DO do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku  jest ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

– instytucjom/organom/podmiotom, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO oraz prawa krajowego np. NFZ, ZUS, Urząd Skarbowy, Bank  w zakresie niezbędnych do realizacji celów statutowych,

– zewnętrznym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, kurierom, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną, firmom doradczym itp

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane przez okres trwania umowy.

Dodatkowo dane przetwarzane będą na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy  a także do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW  TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy)