Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych KANDYDATA DO PRACY

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna z siedzibą w Będkowo 1, 55-100 Trzebnica, zwany dalej Hospicjum.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail sekretariat@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu  naszym Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•     przeprowadzenia procesu rekrutacji

•     weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatki/kandydata do pracy oraz ustalenia warunków współpracy

•     ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń względem Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

      w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę :

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze (w związku z przepisami prawa pracy)  – wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy

      w przypadku, gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą  – w zakresie prowadzenia procesu rekrutacyjnego

– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda  – w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Naszym  prawnie uzasadnionym interesem jest weryfikacja kwalifikacji  kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również ustalenie, dochodzenie i obrona ewentualnych roszczeń.

W zakresie w jakim Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, można ją wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

–  zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną, itp.

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe przekazane na potrzeby rekrutacji  przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku udzielenia zgody na dalsze procesy  rekrutacyjne – przez okres nie dłuższy niż 1 rok, o ile wcześniej zgoda nie została wycofana.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy jest wymagane:

 – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przede wszystkim przez Kodeks pracy,

– w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora

Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia danej kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW  TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy)