Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych PACJENTA

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna z siedzibą w Będkowo 1, 55-100 Trzebnica, zwany dalej Hospicjum.

 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e‑mail sekretariat@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@hospicjumbedkowo.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.hospicjumbedkowo.pl/kontakt/, telefonicznie pod numerem +48 71 736 02 11 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI  DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Niemniej Administrator danych zachęca do rozstrzygania wszelakich wątpliwości w sposób polubowny – zapraszamy do kontaktu  naszym Inspektorem Ochrony Danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•     świadczenia usług zdrowotnych, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, zawarcia/wykonania umowy o świadczenie usług medycznych;

•     wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych;

•     dochodzenia roszczeń z tytułu zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym np. związanych z dochodzeniem zapłaty za udzielone świadczenia zdrowotne od NFZ;

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. b RODO  – niezbędność przetwarzania DO w celu zawarcia i wykonania umowy

 – art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – niezbędność przetwarzania DO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

–  art. 9 ust. 2 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

–  art. 9 ust. 2 lit. h RODO –  przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego

– ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

–  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 – ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

– ustawa z dnia 29 września 1994  o rachunkowości

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

– upoważnionym przez Panią / Pana osobom,

– innym placówkom medycznym,

– instytucjom/organom/podmiotom, które mają prawo do przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO oraz prawa krajowego np. NFZ, ZUS, Urząd Skarbowy,  w zakresie niezbędnych do realizacji celów statutowych,

– zewnętrznym podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, kurierom, podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną, firmom doradczym itp

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Pani / Pana dane osobowe zawarte w umowie będą przetwarzane przez okres trwania umowy,  dodatkowo na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, a dokumentacja medyczna będzie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła albo zostanie wydana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych  a także do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych.

Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia i zdrowia.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW  TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza europejski Obszar Gospodarczy)