OBWIESZCZENIE

REGULAMIN
monitoringu wizyjnego
w Ośrodku Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Będkowie

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Będkowie (dalej jako Hospicjum), infrastrukturę techniczną oraz lokalizację elementów systemu monitoringu, zasady rejestracji, zapisu i usuwania informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz zasady udostępniania danych o zaaresztowanych zdarzeniach osobom trzecim.

§ 2
Cele monitoringu wizyjnego

Rejestracja za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu:
a) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Hospicjum,
b) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie Hospicjum,
c) dowodowym, informacyjnym i prewencyjnym dla udokumentowania niepożądanych zdarzeń lub niedozwolonych zachowań na terenie Hospicjum.

§ 3
Zasady montażu monitoringu

1. Na system monitoringu wizyjnego składają się kamery, rejestratory, monitory, okablowanie.
2. Wybór miejsc objętych monitoringiem, decyzja o liczbie kamer, parametrach technicznych monitoringu wizyjnego należy do wyłącznej kompetencji Dyrektora Hospicjum.
3. Dyrektor Hospicjum decyduje o zakresie monitoringu wizyjnego oraz jego umiejscowieniu biorąc pod uwagę między innymi przepisy prawa, ocenę bezpieczeństwa, jak również wnioski pracowników, pacjentów oraz osób trzecich.
4. Montaż elementów składających się na system monitoringu przeprowadzany jest po przeanalizowaniu jego umiejscowienia z poszanowaniem prywatności, intymności i godności osób przebywających na terenie Hospicjum.
5. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem zostają oznakowane poprzez umieszczenie znaku graficznego informującego, że dane miejsce objęte jest monitoringiem.

§ 4
Informacje dotyczące monitoringu

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych z monitoringu, w tym o Administratorze danych osobowych dostępna jest:
a) na stronie internetowej podmiotu leczniczego: www.hospicjumbedkowo.pl
b) na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Hospicjum
c) w Rejestracji, Izbie Przyjęć, Oddziałach Szpitalnych, Zakładach, Pracowniach Hospicjum
2. Niniejszy regulamin dostępny jest:
a) na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Hospicjum,
b) w Rejestracji, Izbie Przyjęć, Oddziałach Szpitalnych.

§ 5
Funkcjonowanie i obsługa monitoringu

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz z kamer monitoringu. System monitoringu nie rejestruje dźwięku.
3. Rejestracja obrazu poprzez monitoring wizyjny obejmujący obszar:
a) Wejścia głównego do budynków,
b) Sekretariatu,
c) Części ciągu komunikacyjnego w budynku A,
d) Dyżurek pielęgniarskich,
e) Budynku Hospicjum Domowego,
f) Części ciągu komunikacyjnego przy Aptece Ośrodka.
4. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
5. Wszystkie dane zarejestrowane poprzez monitoring są zapisywane na rejestratorze danych i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po tym czasie będą automatycznie usuwane.
6. Dostęp do zgromadzonych danych posiada wyłącznie Administrator danych osobowych oraz osoby przez niego upoważnione.
7. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących procedur oraz przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Nadzór nad systemem monitoringu od strony technicznej sprawuje firma Mikrozet, ul. Pomorska 45, 50-216 Wrocław.
9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy system monitoringu zarejestrował zdarzenie określone w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu, zapis może zostać przeniesiony na nośnik pamięci.
10. Hospicjum może zlecić podmiotom zewnętrznym obsługę monitoringu, badanie poprawności jego działanie, dokonywanie napraw, rozbudowanie sieci monitoringu.
11. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery tego systemu monitoringu.
12. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

§ 6
Udostępnienie danych objętych monitoringiem

1. Hospicjum w terminie wskazanym w § ust. 4 zabezpiecza dla celów dowodowych, informacyjnych i prewencyjnych zarejestrowane przez monitoring zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób przebywających na terenie Hospicjum, niszczenia i kradzieży mienia:
a) na wniosek Dyrektora Hospicjum,
b) na wniosek pacjentów, personelu oraz osób trzecich
c) na wniosek właściwych organów prowadzących postępowanie, w tym w szczególności policji, prokuratury, sądów
d) z inicjatywy osób obsługujących monitoring
2. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zaaresztowaniu na odrębnym nośniku danych umożliwiającym ich powielanie.
3. Każdorazowe zabezpieczanie zdarzeń zaaresztowanych przez monitoring odbywa się na pisemny wniosek podmiotów wskazanych w ust. 1 lit. a) i b) złożony do Inspektora danych osobowych.
4. Na wniosek Inspektora ochrony danych zabezpieczenie danych na nośniku wykonuje osoba sprawująca nadzór techniczny nad systemem monitoringu, o której mowa w § 5 ust. 7 regulaminu.
5. Nośniki danych zawierające zarejestrowane dane powinny być opisane, zabezpieczone i przechowywane przez Inspektora ochrony danych w bezpiecznym miejscu.
6. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane tylko na żądanie organów prowadzących postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, w szczególności policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
7. Zabezpieczone dane mogą być również przekazywane ubezpieczycielowi Hospicjum w ramach prowadzonej likwidacji szkody osobowej lub majątkowej zgłoszonej przez osoby trzecie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
8. W przypadku, w którym zabezpieczone dane stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 5 ust. 5 regulaminu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. Po upływie tego terminu zabezpieczone dane są komisyjnie niszczone.
9. Z czynności zniszczenia, o której mowa w ust. 8 sporządza się notatkę, która powinna zawierać wskazanie:
a) czasu i miejsca zarejestrowanego obrazu zdarzeń podlegającego zniszczeniu,
b) sposób zniszczenia,
c) imię i nazwisko osoby dokonującej zniszczenia,
d) czas i miejsce zniszczenia,
e) podpis osoby dokonującej zniszczenia.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Hospicjum.
2. Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Hospicjum i obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.