Celem niniejszej wiadomości jest przekazanie przez Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Będkowie (dalej jako Hospicjum) informacji na temat zasad i warunków przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego. Informacja ta zostaje przekazana na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), (dalej jako RODO).

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego

Obowiązek informacyjny realizowany jest przez Hospicjum poprzez:

 1. Umieszczenie wymaganych klauzul informacyjnych na stronie internetowej podmiotu leczniczego: hospicjumbedkowo.pl.
 2. Umieszczenie wymaganych informacji na tablicy informacyjnej w przestrzeni ogólnodostępnej w siedzibie Hospicjum; adres Będkowo 1, 55-100 Trzebnica.
 3. Swobodny dostęp do wymaganych informacji w Rejestracji, Izbie Przyjęć, Oddziałach Szpitalnych, Zakładach, Pracowniach; adres Będkowo 1, 55-100 Trzebnica.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Będkowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591367, REGON: 360565476, NIP: 9151793919, adres e-mail: hospicjumbedkowo@wp.pl (dalej jako Administrator).
 • Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
 1. W siedzibie Administratora pod adresem: Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Będkowie.
 2. Pod adresem e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@hospicjumbedkowo.pl.
 3. Pod numerem telefonu: +48 668-299-709.
 • Cele i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych do celów:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Hospicjum.
 2. Zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie Hospicjum.
 3. Dowodowych, dla udokumentowania niepożądanych zdarzeń lub niedozwolonych zachowań na terenie Hospicjum.
 4. Informacyjnych i prewencyjnych.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) i e), art. 222 kodeksu pracy

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody.

Odbiorcy danych osobowych:

 1. Administrator.
 2. Pracownicy/współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie udzielonego upoważnienia.
 3. Podmioty świadczącym usługi na rzecz administratora w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie udzielonego upoważnienia.
 4. Podmioty i organy uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Źródła pozyskania danych osobowych:

Rejestracja obrazu poprzez monitoring wizyjny obejmujący obszar:

 1. Wejścia głównego do budynków.
 2. Sekretariatu.
 3. Części ciągu komunikacyjnego w budynku A.
 4. Dyżurek pielęgniarskich.
 5. Budynku Hospicjum Domowego.
 6. Części ciągu komunikacyjnego przy Aptece Ośrodka.

Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

W przypadku, w którym zarejestrowane za pomocą monitoringu dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięta została wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak ograniczeń praw wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 • Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych do przebywania na terenie Hospicjum.
 • Na terenie Hospicjum znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.
 • Cele, zakres oraz zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zostały określone w regulaminie monitoringu wizyjnego Hospicjum.